ข่าว

จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน


24

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
166/23   ณัฐกานต์ 3  พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม  กรุงเทพ    10220

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

เรื่อง ข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้นเป็นอย่างมาก  ผู้ประกอบการการผลิตการขนส่งและพาณิชยกรรมต้องประสพกับความยากลำบากในการดำเนินการธุรกิจ จนต้องขึ้นราคาสินค้าอุปโภค บริโภค กันทุกชนิด ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ที่แท้จริงลดลง  ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จึงทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสเข้าสู่ยุค “ข้าวยาก หมากแพง” “ปากกัดตีนถีบ”  มีหนี้สินล้นพ้นตัวกันทุกครัวเรือน

การที่น้ำมันราคาแพงนั้น เกิดจาก โครงสร้างภาษีที่สูงเกินความจำเป็นและเรียกเก็บซับซ้อนอาทิเช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ท้องถิ่น กองทุนน้ำมัน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน เป็นการเรียกเก็บในอัตราที่สูงโดยเฉาะอย่างยิ่งภาษีสรรพสามิต ราคาน้ำมันในประเทศไทยจึงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลง

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้ากลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย  จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , ได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วนดังนี้

  1. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุ้งต้ม โดยการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม ประกอบด้วย ราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท และราคาแก๊สหุงต้ม ต้องไม่เกิน 350บาท  ต่อถัง 15 ก.ก. โดยใช้มาตรการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตในน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม
  2. คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยให้คงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 เท่าเดิม จนกว่าประชาชนจะหลุดพ้นจากความยากจน มีรายได้ที่สูงและมีความมั่นคงการทำงาน
  3. รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยของรัฐ ซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอาทิเช่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพนำมาจอดทิ้งไว้ การซื้อดาวเทียมแพงเกินความจำเป็น การรับเงินเดือนสองตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อัตรากำลังนายพลของกองทัพล้นเกิน  ฯลฯ   เป็นต้น  และให้นำเงินงบประมาณที่ปรับลดเหล่านี้ นำไปจัดสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน เช่น  การรักษาพยาบาล การศึกษา ศูนย์เลี้ยงเด็ก และสวัสดิการพื้นฐานทางสังคม

จึงเรียกร้องมายังรัฐบาลโปรดดำเนินการตามข้อเรียกร้องเป็นการเร่งด่วนและ ขอให้รัฐบาลแจ้งให้สาธารณชนรับทราบผลการดำเนินการต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวภายในหนึ่งเดือน ซึ่งทางกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจะได้ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง