ข่าว

แถลงการณ์ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย “ปัญหาน้ำมันไทย รัฐจับใครเป็นตัวประกัน”


24

แถลงการณ์ กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย “ปัญหาน้ำมันไทย รัฐจับใครเป็นตัวประกัน

การที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต  การขนส่ง และราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากการครองชีพที่รุนแรง รายได้ที่แท้จริงลดลง  รายรับไม่พอรายจ่ายต่อการดำรงชีพที่จำเป็น มีหนี้สินล้นพ้นตัว สภาพเช่นนี้นำมาสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจได้  ดังนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ คือ 1. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุ้งต้ม  โดยการตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม โดยใช้มาตรการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตในน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม 2. คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  โดยให้คงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 เท่าเดิม 3. รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยของรัฐ ซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอาทิเช่น  การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเกินความจำเป็น การรับเงินเดือนสองตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อัตรากำลังนายพลของกองทัพล้นเกิน  การเพิ่มเงินเงินเดือนพิเศษให้กับทหารที่ก่อการรัฐประหาร ฯลฯฯ   เป็นต้น  และให้นำเงินงบประมาณที่ปรับลดเหล่านี้ นำไปจัดสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน

รัฐบาลได้ตอบสนองข้อเรียกร้องดังกล่าวคือ การตรึงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้มสำหรับภาคครัวเรือนที่ 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม และกลุ่มหาบเร่แผงลอย ร้านอาหารขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี ที่ 325 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลตอบสนองข้อเรียกร้องของกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยในบางส่วนตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว   อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของประชาชนนั้นยังมีราคาสูงและแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อันเนื่องมาจากการเก็บภาษีซ้ำซ้อนและสูงเกินไป  กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องหนึ่งให้ทำการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอีกเพื่อตรึงราคาน้ำมันให้เหมาะสม ไม่ให้มีราคาแพงเกินควรกล่าวคือราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท และราคาแก๊สหุงต้ม ต้องไม่เกิน 350บาท  ต่อถัง 15 ก.ก.    สอง ต้องประกาศเป็นสัญญาประชาคมที่จะต้องไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้คงไว้ตามเดิม และสามยุติการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นเปลืองในด้านการซื้ออาวุธยุทธโธปกรณ์ของกองทัพ  ลดตำแหน่งนายพ้นล้นเกิน   การเพิ่มเงินพิเศษให้กับกลุ่มผู้ก่อการรัฐประหาร

การเสวนาในวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อผลักดันตามข้อเรียกร้องทั้งสามข้อ โดยความคิดเห็นของวิทยากรและผู้เข้าร่วมการเสวนา จะได้จัดทำเป็นเอกสาร โดยทางกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจะได้นำไปเสนอต่อรัฐบาลในโอกาสต่อไป และจะได้ติดตามการดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อไป

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอเชิญชวนสื่อมวลชน  ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการร่วมมือกัน เพื่อผลักดันข้อเรียกร้องทั้งสามข้อให้บรรลุผลด้วยการนำเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวต่อรัฐบาลอย่างกว้างขวางให้มากที่สุด  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงให้สาธารณชนได้รับทราบ  และ รวมตัวกันเคลื่อนไหวในโฮกาสต่างๆเพื่อให้รัฐบาลตอบสนองข้อเรียกร้องทั้งสามข้อจนถึงที่สุด

26-4-728x455

24junepm2