เพลง

ฟังเพลง #1


บทเพลงการปฏิวัติ  

1.ฉันเป็นลูกชาวนา            2.   6 ตุลารำลึก         3. ปณิธานของเสรีชน        4.ดาวแดงแผ่วถางอุดมการณ์
5.จะติดตามพรรคไปตลอดกาล    6.   เพลงชัย      7.  ศิลปินมาแล้ว        8.  รำวงฉลองชัยวันพรรค
9.มาร์ช ทปท     10.ความหวังแห่งชีวิตใหม่       11.   บ้านเกิดเมืองนอน

บทเพลงการต่อสู้   ทั้งสามเพลง(12-14)เป็นของสหภาพแรงงานอัฟริกาใต้ ใช้ขับร้องต่อสู้กับระบอบ
อพาไทด์ Apartheid  ซึ่งเป็นการแบ่งแยกสีผิวระหว่างปี 1948-1994
12.Solidarity  from South Africa    13 .  Stimela    14.  COSATU

12. เพลง Solidarity

13. เพลง Stimela

14. เพลง COSATU

1.ฉันเป็นลูกชาวนา

6 ตุลารำลึก

ปณิธานของเสรีชน

ดาวแดงแผ่วถางอุดมการณ์

จะติดตามพรรคไปตลอดกาล

เพลงชัย

ศิลปินมาแล้ว

รำวงฉลองชัยวันพรรค

มาร์ช ทปท

ความหวังแห่งชีวิตใหม่

บ้านเกิดเมืองนอน