ข่าว

จดหมายเรียกร้องรัฐบาล5ข้อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน


24

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

จากการที่กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยได้เรียกร้องต่อรัฐบาลในการลดราคาน้ำมัน ด้วยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน  และตรึงราคาแก๊สหุงต้ม คัดค้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม   ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองในกองทัพในด้านการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ลดตำแหน่งนายพลที่ล้นเกินเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยรัฐบาลได้ตอบสนองข้อเรียกร้องด้วยการตรึงราคาแก๊สหุงต้ม(LPG)ที่  363 บาทต่อ15กิโลกรัม จนถึงเดือนธันวาคม 2561และเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มไปถึงเดือนกันยายน 2562 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยขอขอบพระคุณที่รัฐบาลได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม  24 มิถุนาประชาธิปไตยดังกล่าว แต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมีราคาแพงเป็นอย่างมาก ในขณะที่รายได้ของประชาชนตกต่ำมาหลายปีแล้วทำให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว นำมาซึ่งความทุกข์ยากแสนสาหัส ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ให้เป็นธรรม และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนดังต่อไปนี้

             1.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม  โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ต้องไม่เกิน 26 บาทต่อลิตร , แก๊สโซฮอล์ ต้องไม่เกิน 28-30 บาท โดยการลดอัตราการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หรือลดการเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆ ให้เหมาะสม

            2.เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมเดือนละ 600-1000บาทตามช่วงอายุ  เป็นเดือนละ3,000บาทเท่ากันทุกคน

            3.เพิ่มเงินเดือนพนักงานของรัฐ-ข้าราชการขั้นต่ำระดับปริญญาตรีจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทเป็น20,000บาทและให้บรรจุพนักงานของรัฐที่ทำงานครบหนึ่งปีให้เป็นข้าราชการประจำ

            4.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านจากปัจจุบันโดยเฉลี่ย 10-12 เปอร์เซ็นต์ต่อปีให้เหลือ  3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

             5.รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายสิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือยของรัฐ อาทิเช่นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพ การซื้อดาวเทียมแพงเกินความจำเป็น การรับเงินเดือนสองตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง อัตรากำลังนายพลล้นเกิน  ฯลฯ   เป็นต้น  และให้นำเงินงบประมาณที่ปรับลดเหล่านี้ นำไปจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆ ให้กับประชาชนเช่นการรักษาพยาบาล,การศึกษา,ศูนย์เลี้ยงเด็กและสวัสดิการพื้นฐานทางสังคม

จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาลให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องทั้งห้าข้อเป็นการเร่งด่วนและขอให้รัฐบาลแจ้งผลการดำเนินการต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบภายในหนึ่งเดือน ซึ่งทางกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยจะได้ติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

นางสาวสรัญญา  แก้วประเสริฐ      นส.จรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์     

นางสาวอริยาภรณ์ ทิมนาค            นางสาวปัญญารัตน์ นันทภูสิตานนท์ 

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข        

ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

เบี้ยชรา3