ข่าว

คดีเอาผิดยิ่งลักษณ์ เป็นตราบาปของแผ่นดิน


สาว ธ.ก.ส.เดินหน้าชน ธ.ก.ส. ระบุชัด คดีเอาผิดยิ่งลักษณ์ เป็นตราบาปของแผ่นดิน

nuch2

นส.ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์  อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. แฉ ตัวเลขความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวที่เอาผิดอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความบกพร่อง เป็นความผิดพลาดที่มุ่งประโยชน์ทางการเมือง ทำให้ผู้ทุจริตตัวจริงลอยนวล เชิดหน้าชูตาในสังคม ถือเป็นตราบาปของธนาคาร เมื่อได้โต้แย้งผู้บริหารธนาคารไปกลับถูกกลั่นแกล้งกดดันจนถูกให้ออกจากการทำงาน หวังปิดปากเพื่อปกปิดการกระทำความชั่วของฝ่ายบริหาร  หลังจากร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ไปแล้ว มีแกนนำสหภาพแรงงานได้ออกโรงปกป้องฝ่ายบริหารเต็มที่ โดยที่นส.ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์ ยังได้แฉพฤติกรรมแกนนำบางคนในสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ว่า หลงลืมตนในการทำหน้าที่ปกป้องประโยชน์สมาชิกสหภาพแรงงาน   ด้วยการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาพันธ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อีกด้วย ดังรายละเอียดจดหมายเปิดผนึกดังต่อไปนี้

Email : nuch-chayada@hotmail.com

Facebook : Chayada  Trakulrungrot

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  ชี้แจงข้อเท็จจริงการเลิกจ้าง นส.ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์

เรียน  คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.และพนักงาน ธ.ก.ส.ทุกท่าน

ดิฉัน นส.ชญาดา  ตระกูลรุ่งโรจน์ หมายเลข 5600708 เข้ามาทำงานในตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายเข้าประจำสำนักงานใหญ่ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม 2557 รับหน้าที่ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2558 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมเอกสารความเสียหายโครงการรับจำนำข้าว ยื่นเป็นพยานวัตถุให้กับอัยการสูงสุด ในคดีที่กล่าวหา นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ความผิดฐานละเลย ละเว้น ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว

ดิฉันได้รวบรวมเอกสารด้วยความซื่อตรงในหน้าที่ของพนักงานธนาคาร เพื่อให้ได้หลักฐานทางบัญชีที่ถูกต้อง เมื่อพบว่าตัวเลขความเสียหายทางบัญชีโครงการรับจำนำข้าวไม่ถูกต้องจึงได้ทักท้วงต่อฝ่ายนโยบายรัฐไปแล้ว  ซึ่งหากเป็นเพียงการรวบรวมตามคำสั่งโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วถูกนำไปใช้ในคดีที่กล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ โดยที่ตัวเลขความเสียหายไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นตราบาปของธนาคารอีกทั้งเป็นมลทินติดตัวดิฉันไปตลอด และย่อมไม่เป็นธรรมต่ออดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง

แม้ว่ากระบวนการยุติธรรมได้นำตัวเลขที่ผิดพลาดไปใช้เอาผิดกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยที่ยังไม่รับทราบความจริงทั้งหมดก็ตาม แต่ทว่า ผลแห่งความบกพร่องทางบัญชีนี้ได้ทำลายล้างบุคคลอื่น และทำให้ผู้ทำการทุจริตตัวจริงกลับลอยนวลเชิดหน้าชูตาในสังคมต่อไป

ดิฉันถูกเลิกจ้างเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดิฉันไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่ประการใด ดิฉันโต้แย้งความบกพร่องที่ส่อไปในทางทุจริต  แต่กลับถูกกลั่นแกล้งกดดัน กล่าวหาว่า เป็นบ้า ใช่เล่ห์เพทุบายให้แพทย์มาตรวจถึงที่ทำงานธนาคารและถูกนำตัวไปโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง กระทั่งถูกเลิกจ้างในที่สุด(28กันยายน2561) สิ่งที่ดิฉันถูกกระทำทั้งหมดนี้เพียงเพื่อให้ผู้บริหารธนาคารรอดพ้นจากการตรวจสอบการทุจริต ดิฉันได้ร้องเรียนให้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพนักงาน   แต่คณะกรรมการสหภาพแรงงานไม่เพียงแต่เพิกเฉย ยังออกข่าวปกป้องผู้บริหารธนาคาร (ข่าวสร.ธกส. 2 สิงหาคม 2561) ครั้นต่อมาดิฉันยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบทุจริตผู้บริหารธนาคารในโครงการรับจำนำข้าวโดยความช่วยเหลือจากนายวีระ สมความคิด(21 พย.61) แต่กลับมีกรรมการสหภาพแรงงานโดยนายสุเมธ ผ่อนผัน        ที่ออกแรงโน้มน้าวให้คุณวีระ สมความคิด อย่าฟังความข้างเดียว ถึงขนาดช่วยแก้ต่างแทนผู้บริหารว่า “ธนาคารมีหน้าที่ในการจ่ายเงินเท่านั้นคือทำหน้าที่แคชเชียร์เท่านั้น”

กรรมการสหภาพแรงงานท่านนี้และท่านอื่นๆคงหลงลืมไปแล้วว่า สหภาพแรงงานเป็นตัวแทนลูกจ้างทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของลูกจ้าง ไม่ใช่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของนายจ้าง และไม่ใช่ทำหน้าที่ปกป้องฝ่ายบริหาร   แต่มีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกจ้าง ทุกวันนี้กรรมการสหภาพแรงงานจึงได้รับอภิสิทธิ์บางประการจากฝ่ายบริหาร  จนหลงลืมตนไปแล้ว

ทุกวันนี้พนักงาน ธ.ก.ส. จึงมีปัญหาต่างๆมากมาย เช่น การแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งเป็นไปตามความพอใจของฝ่ายบริหาร ปัญหาเส้นสาย การประจบสอพลอ ปัญหาผู้ช่วยพนักงานที่ต้องทำงานหนักแต่สิทธิต่ำกว่าพนักงานหลายประการ เป็นการจ้างงานที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในที่ทำงาน พนักงานหญิงหน้าตาดีต้องถูกนำไปใช้งานประดับบารมีผู้บริหาร ฯลฯ

จึงเรียนมายังพนักงานและสมาชิกสหภาพแรงงานทุกท่านได้โปรดรับรู้ความจริงและช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ สิทธิเสรีภาพของพวกเราพนักงาน  ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกรรมการสหภาพแรงงานที่กำลังสับสนในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้สหภาพแรงงานทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์มวลสมาชิกอย่างแท้จริง  จะได้ ช่วยกันสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

ดิฉันจะเดินหน้าสู้ต่อไปให้ความจริงปรากฏและเกิดความเป็นธรรมเพื่อให้ ธ.ก.ส.นั้นปราศจากการทุจริตและการกอบโกยโกงกิน        ขอขอบคุณพนักงาน ธ.กส.ทุกท่านที่เป็นกำลังใจมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สำเนา  :  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ / สหพันธ์แรงงานการธนาคารและการเงิน

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ชญาดา  ตระกูลรุ่งโรจน์