ข่าว

ทำไมต้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ


 “ทำไมต้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ ! “   

4DQpjUtzLUwmJZZPFiTFYd9SkOpljltNat45wuyFUOI5

10.2.62

หมายเหตุ เป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์ อันเป็นผลงานประจักษ์แจ้งของรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ จันทร์โอชา  เป็นการลำดับเหตุการณ์บางช่วงเวลาที่มาที่ไปจากจุดเริ่มต้นสู่บั้นปลาย

อ่านแล้ว ท่านจะคิดเห็นประการใด เป็นเสรีภาพของท่าน เพียงแต่เวปไซต์นี้ ขอห้ามผู้อ่าน แสดงความคิดเห็นไปทางจะก่อให้เกิดปัญหาการใช้มาตรา 112 โดยเด็ดขาด เพื่อความสงบเรียบร้อยของสื่ออันนี้

———————

21 ตุลาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นผู้สั่งการ ให้เปลี่ยนจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มาเป็นรายการ ศาสตร์พระราชา เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพในหลวงรัชกาลที่ 9  รายการนี้เสนอผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ภายใต้ชื่อ นโยบายประชารัฐ ซึ่งต่อมาพรรคประชารัฐนี้ก็เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562

17 กรกฎาคม 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานข่าวนี้อ้างว่า ราชวงศ์จักรีของไทยเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก (ราว 1 – 2 ล้านล้านบาท) ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น การแก้ไข เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ตามพระราชอัธยาศัย จากเดิมที่กำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นของรัฐมนตรีคลัง(BBC17.7.60)

6 เมษายน 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร       มอบ “ข้อสังเกตพระราชทาน” และให้รัฐบาลแก้ให้เป็นไปตามข้อสังเกตดังกล่าว 6 เม.ย. 2560 พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

11 ธันวาคม 2561  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พ.ศ.2561 เริ่มมีผลบังคับใช้  โดยกำหนดการให้มีการเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  ในวันเดียวกันนี้ (11 ธค.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินจำนวน 1,000,000,000 บาท

1 มกราคม 2562  สำนักพระราชวัง” ประกาศ เมื่อ 1 มกราคม ๒๕๖๒  เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562  วันที่ 3 มค.62 นายวิษณุ เครืองามระบุต้องเลื่อนวันเลือกตั้งไม่ให้ทับซ้อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไปเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562  ต่อมาวันที่ 23 มกราคม 2562 พรฎ.ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกาศใช้ กกต.กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562      ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ แถลงข่าวว่า “คณะกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกัน และมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นนายกฯ ของพรรค ซึ่งกรรมการบริหารพรรคเห็นพ้องต้องกันว่าทูลกระหม่อมฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุด  เวลา 22.40 พระบรมราชโองการระบุ พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ไอจีส่วนพระองค์ ระบุว่า “ขอขอบคุณสำหรับความรักและทุกกำลังใจ และความสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคน ระบุ ดิฉันได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และอยู่ในฐานะสามัญชนแล้ว ดิฉันจึงขอใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างสามัญชนภายใต้รัฐธรรมนูญกฏหมายและข้าพเจ้ายินยอมให้พรรคไทยรักษาชาติใช้ชื่อเพื่อเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการแสดงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆ เหนือปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หากแต่การกระทำครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้กระทำด้วยความจริงใจและความตั้งใจเสียสละในการขอโอกาสนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา แถลงข่าวว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯเมื่อคืนวันที่ 8 ก.พ.62 ว่า มิให้ “ทูลกระหม่อมหญิง” ลงเล่นการเมือง เนื่องจากเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โดยพรรคไทยรักษาชาติจึงเป็นการเสนอผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 13 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14(2) ของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ที่สำคัญเป็นการดำเนินการที่ละเมิดต่อข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 โดยชัดแจ้ง

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปเป็นต้นเรื่องแจ้งต่อ กกต. ในวันที่ 11 กพ.62เวลา 10.00 น.เพื่อให้วินิจฉัยว่า การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และระเบียบการหาเสียงของ กกต. ข้อ 17 อันเข้าข่ายองค์ประกอบมาตา 92(2) ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 จึงเห็นว่า กกต.ควรจะต้องนำกรณีดังกล่าวเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติต่อไป

51735363_10211457910682216_3214081158975324160_n

52170438_393048108178864_4476820051013402624_n

51144992_391167598366915_8449284416034832384_n

 

twoland5“สองแผ่นดิน” รวมบทกวีในคุก สมยศ พฤกษาเกษมสุข 2554-2561 คำนิยมโดย วัฒน์ วรรลยางกูร กวีนอกราชอาณาจักร  ราคา 150 บาท  ค่าส่ง 20.00 บาท รวม 170 บาท  สั่งซื้อด้วยการโอนเงิน 170.00 บาท ในนามของสมยศ พฤกษาเกษมสุข ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 198-0-12736-0  ส่งสลิป และแจ้งชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง Email มาที่ editor@prakaifai.com  หรือโทรศัพท์มาที่ 065-557-5005