ข่าว

ประชาสังคมเรียกร้องยกเลิกพลเรือนขึ้นศาลทหาร ให้จ่ายค่าชดเชยผู้เสียหายกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง


20190617_093903

20190617_094227

20190617_122710กรมคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ จัดประชุม- เผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชน( UPR) -ประชาสังคมเสนอ กลไกคุ้มครองการถูกอุ้มฆ่า ถูกทำร้ายและให้รัฐจ่ายเงินค่าชดเชยการฟ้องคดีแบบกลั่นแกล้งของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหากไม่ส่งฟ้องหรือยกฟ้อง

17.6.62   เวลา 8.30-12.00 กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่รายงานประเทศตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ( Universal Periodic Review : UPR) รอบที่สอง ที่ห้องไฮเดรนเยีย 3  โรงแรมที.เค.พาเลช กรุงเทพ โดยมีการอภิปรายเรื่องผลการนำเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR ระยะครึ่งรอบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล คณบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียชี้ให้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนมีมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อมีการจัดตั้งสหประชาชาติขึ้นมา  ให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค  พัฒนามาสู่กฎบัตร และจัดตั้งคณะมนตรีด้านต่างๆ เช่น UNCHR  ในการจัดทำสนธิสัญญาและการติดตามให้เป็นไปตามสนธิสัญญา มีการร้องเรียนและการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) เพื่อปรับปรุงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในของรัฐให้บรรลุพันธกรณีสิทธิมนุษยชน

นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นำเสนอว่าในการจัดทำรายงาน UPR  มีสามแบบคือ รายงานภาครัฐ รายงานของหน่วยงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและรายงานภาคประชาสังคมที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้รายงานภาครัฐเป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ในการรายงานแต่ละครั้งมีประเด็นข้อห่วงกังกลจากนานาชาติหลายประเด็นด้วยกันที่สำคัญอาทิเช่น สถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำพลเรือนสู่ศาลทหาร การทรมานและการบังคับสูญหาย การเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิที่ดินทำกิน และการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือมาตรา 112 ซึ่งทำให้เห็นถึงพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทย โดยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในระหว่างเวลา 11.30-13.00 น.ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นตามหัวข้อต่างๆในส่วนของสิทธิพลเมืองและการเมือง มีนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข จากภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นอดีตนักโทษการเมืองมาตรา 112 ได้นำเสนอความคิดเห็นท้าทายในประเด็น การอุ้มฆ่าสูญหาย และการทำร้ายนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเรียกร้องให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ขยายขอบเขตการคุ้มครองให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองจากตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายจับกุมคนร้ายอย่างจริงจังตลอดจนเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา112 ในเรื่องให้มีองค์กรจากราชสำนักกลั่นกรองการฟ้องร้องด้วย เพื่อไม่ให้มีการใช้มาตรา 112 เป็นเครื่องมือลิดรอนสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งให้ยกเลิกการนำพลเรือนสู่ศาลทหารและหากมีการฟ้องร้องแบบกลั่นแกล้ง อย่างเช่น การฟ้องคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จะต้องมีการเยียวยาด้วยการที่จะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหากไม่มีการส่งฟ้องหรือเมื่อศาลมีการยกฟ้องไปแล้ว .