คลิปข่าว

เบี้ยยังชีพคนชราของนิวซีแลนด์ได้เดือนละ 20000 บาท


เบี้ยยังชีพคนชราของนิวซีแลนด์ได้เดือนละ 20000 บาท

นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก มีประชากรเพียง 4.6 ล้านคน เมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วมีทรัพยากรน้อยกว่าไทยมาก  มีทรัพยากรไม่มากนัก แต่ทว่าเป็นประเทศที่มีความทันสมัย ประชากรมีรายได้ดี คนชรามีรายได้ดีมากด้วยเบี้ยยังชีพหรือบำนาญถ้วนหน้าเดือนละ 20,000 บาท ได้เท่ากันทุกคน ส่วนที่มีประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำนาญในข้าราชการ ก็ยังได้เงินบำนาญถ้วนหน้านี้กันอีก รวมแล้วคนหนึ่งจึงมีรายได้หลังเกษียณอายุเดือนละ 100,000 บาท เมื่อถามว่าเอาเงินมาจากไหนมาทำบำนาญถ้วนหน้า ก็มาจากภาษีรายได้บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นแหละ