ข่าว แรงงาน

ทำงาน”จิตอาสา”ในการประปาภูมิภาค  แต่กลับถูกสอบวินัยร้ายแรง


กปภ.

ทำงาน”จิตอาสา”ในการประปาภูมิภาค  แต่กลับถูกสอบวินัยร้ายแรง

รัฐวิสาหกิจการประปาภูมิภาคตั้งอยู่ เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ 10210 โดยนางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ อายุ 39 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 กองบริการสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค  ได้ร้องเรียนต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาภูมิภาคและสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่า การประปาภูมิภาค ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ตั้งข้อกล่าวหาว่า ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าการให้ไปปฏิบัติงานให้แก่สร.กปภ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2560 แต่ไม่ได้บันทึกเวลาอย่างต่อเนื่อง ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560-วันที่ 1กรกฎาคม 2560  โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ) ได้แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ เป็นอนุกรรมการสนับสนุนงานจัดแข่งขันกีฬาเปตอง สร.กปภ. สัมพันธ์ครั้งที่ 1 ตามหนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีนายมงคล ศรีแสง เป็นประธานสหภาพแรงงานในขณะนั้น  นางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ ได้ลางาน เพื่อดำเนินงานให้กับสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นเสมือนวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปาภูมิภาคปี 2560  เป็นผู้อนุมัติ การลาทุกครั้ง ในปี 2560 ยังได้รับสิทธิการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินโบนัสตามปกติ แต่ปรากฏว่า เดือนมกราคม 2561 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง แต่ไม่ปรากฏผลการสอบสวนต่อมายังถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงขึ้นมาใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม2562เป็นการตั้งกรรมการสอบสวนถึง 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการสหภาพแรงงานร่วมสอบสวนอยู่ด้วย

การตั้งกรรมการสอบสวนถึงสองครั้งดังกล่าวเป็นเวลายาวนานและไม่ปรากฏผลการสอบสวนทำให้นางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ เสื่อมเสียชื่อเสียงและสูญเสียสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ มากมาย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีนายจินดา วงศ์ประยูรศรี เป็นประธานสหภาพฯ และสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีนายสาวิทย์ แก้วหวาน เป็นเลขาธิการ เพื่อขอให้ปกป้องสิทธิสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

นางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ กล่าวว่า  การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสหภาพแรงงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมสหภาพแรงงาน จนทำให้สหภาพแรงงานเป็นที่ยอมรับภายในการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งนางสาวกรรณิการ์  ชัชธรานนท์ ได้ทำงานด้วยจิตอาสา เสียสละแรงกายแรงใจ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม   แต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกกรรมการสอบสวน เป็นเวลายาวนาน เช่นนี้ จึงเป็นการบั่นทอนกำลังใจที่จะทำงานให้ส่วนรวม  จึงหวังว่า ทั้งสหภาพแรงงานและสมาพันธ์แรงงานจะดำเนินการปกป้องสิทธิของสมาชิกสหภาพแรงงานอย่างเต็มที่

84856466_133515521164191_247850704247455744_n

ถังเฉ้า