ข่าว

วาระประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560


 

20200223_133405วาระประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และองค์กรประชาธิปไตย 30 องค์กร  จัดเสวนาวาระประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ มีนางสาวณัฏฐา มหัทธาชนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ  เลขาธิการภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเสนอวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาจาก การเลือกตั้งของประชาชน ในพื้นที่ 77 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนก็เพิ่มตามสัดส่วนประชาชน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 15 คนตัวแทนสาขาวิชาชีพต่างๆ จากการสรรหาของสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญและวางกรอบปฏิรูปประเทศใหม่ ให้มีการยกร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้

นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) เสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลสืบทอดอำนาจรัฐประหาร  ยกเลิก สว. ให้ สส ทำหน้าที่นิติบัญญัติ     ใช้การเลือกตั้งระบบผสม ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ทางด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เสนอให้มีการคุ้มครองแรงงาน ยกเลิกการจ้างงานชั่วคราว คุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ จัดตั้งธนาคารแรงงาน ยกเลิกเศรษฐกิจการผูกขาด กระจายรายได้

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ประธานกลุ่ม 24 มิถุนายน ประชาธิปไตย เสนอให้มีการเลือกตั้งครม.ทางตรง ยกเลิกสว.ให้เหลือสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวและให้องค์กรอิสระมาจากสภาผู้แทนราษฎร ให้รัฐมีหน้าที่สร้างหลักประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยการจัดก็บภาษีอัตราก้าวหน้า จัดตั้งรัฐสวัสดิการ และให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐได้ด้วยการจัดทำประชามติ

นางสาวธนพร วิจันทร์ ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเสนอให้ส่งเสริมบทบาทสตรีกำหนดให้มีสัดส่วนสตรีในองค์กรด้านต่างๆทุกระดับชั้น และให้สิทธิแรงงานเป็นประเด็นสำคัญในรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมเสวนามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างอำนาจประชาชน  การกระจายรายได้ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  นโยบายรัฐสวัสดิการ และ การป้องกันการรัฐประหาร ซึ่งควรได้รับการบรรจุไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

กนกวรรณ กรรณแก้ว รายงาน 

ยุทธการไล่ล่า13