ข่าว

88 ปี ปฏิวัติสยาม ทวงคืนวันชาติไทย 24 มิถุนายน


43604372_302402787264903_5931626388720189440_n

88 ปี ปฏิวัติสยาม ทวงคืนวันชาติไทย 24 มิถุนายน

คณะราษฎร ทำการปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  ก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญกำหนดให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย”  จึงกล่าวได้ว่า”รัฐประชาชาติ”ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ นำประเทศสู่ความทันสมัยในทุกด้าน อาทิเช่น การขยายการศึกษาภาคบังคับ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสสามัญชนได้รับการศึกษาสูงขึ้น เช่น ก่อตั้งธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปากร เป็นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมการลงทุนจากเอกชน การสร้างผังเมืองสมัยใหม่ กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนได้รับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใต้    กฎหมาย และสิทธิการปกครองท้องถิ่น ประเทศได้รับเอกราชทางเศรษฐกิจ ทางศาล และการเมือง ฯลฯ

24 มิถุนายน 2475 มีคุณค่าความหมายสำหรับประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้ วันที่ 24 มิถุนายน เป็น “วันชาติ” ของไทย และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “วันชาติ” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดย พ.อ. พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น และได้มีการเฉลิมฉลองวันชาติ 24 มิถุนายน ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2482 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี  ให้วันที่ 23 – 25 มิถุนายนเป็นวันหยุด มีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งแผ่นดิน ในทุกภาคส่วนของสังคม ในวันนี้ยังถือเป็นวันเริ่มก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2483 พร้อมกับการเฉลิมฉลองวันชาติไทย  โดยมีสถานที่สำคัญแสดงถึงความทันสมัยในยุคนั้นอย่างเช่น ไปรษณีย์กลาง  ธนาคารชาติ  โรงแรมรัตนโกสินทร์ก็ถือเอาวันนี้ทำพิธีเปิดและเฉลิมฉลองกันเอิกเกริก

การเฉลิมฉลองวันชาติไทยเป็นเวลา 21 ปี ดำเนินมาถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2503 สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร ทำการยกเลิกวันชาติไทย 24 มิถุนายน จนทำให้วันสำคัญของชาติไทยในวันนี้ถูกลดทอนคุณค่าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลดทอนคุณค่าของวันสำคัญการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการทำให้สัญลักษณ์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน สูญหายและถูกทำลายจนหมดสิ้นไป อาทิเช่น หมุดคณะราษฎรสูญหายไปปี 2560  อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกทุบทำลายลงไปในปี 2561 เป็นการเนรคุณต่อบรรพชนคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองอันแสดงถึงเจตนาของการทำลายรากฐานประชาธิปไตยลงไป

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ ได้เรียกร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อให้วันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันชาติไทย กำหนดให้วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 เป็นวันหยุด พร้อมทั้งจัดงานเฉลิมฉลองเป็นไปตามเดิมดังเช่นระหว่างปี 2582-2503  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงคุณค่าประชาธิปไตย และความภาคภูมิใจของคนในชาติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยและความทันสมัย ที่ทำให้ประชาชนคนไทยได้ลืมตาอ้าปาก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยจะยังไม่ได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์อันเนื่องมาจากการรัฐประหารถึง 20 ครั้งในรอบ 88 ปีที่ผ่านมาก็ตาม

36045093_2085373535044038_3741424575087378432_n

ถิ่นกาขาว