ข่าว

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษUN ส่งแถลงการณ์ให้รัฐบาลไทยแก้ไขมาตรา 112


Frank La Rue

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษUN ส่งแถลงการณ์ให้รัฐบาลไทยแก้ไขมาตรา 112

Frank La Rue  ชาวกัวเตมาลา เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นแห่งสหประชาชาติ ดำรงตำแหน่งระหว่างปี2008-2014 ได้ส่งแถลงการณ์จากเจนิวา สวิสเซอร์แลนด์ เรียกร้องรัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายมาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิพลเรือนและสิทธิทางการเมือง( International Convention onCivil and Political Rights: ICCPR ในแถลงการณ์ระบุว่า ถึงแม้สิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบ ทำให้มีความจำเป็นต้องมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์ที่จำเป็นเช่น ปกป้องสิทิส่วนบุคคล แต่เขาชี้ว่า มาตรา 112 มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ประกอบกับบทลงโทษสูงเกินความเหมาะสม

แฟรงก์ ลา รู ยังกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ “ส่งเสริมการปิดกั้นตนเอง และเป็นอุปสรรคต่อการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสำคัญ อันเป็นผลประโยชน์แก่สาธารณะ ดังนั้น มาตรา 112 จึงเป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพแห่งการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกจึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล”  

“ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิด้านเสรีภาพการแสดงออก ยังระบุว่า เขายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับรัฐบาลไทย และคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย ผู้ซึ่งมีหน้าที่ทำการปฏิรูปกฎหมายไทยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล”

10.10.54