บทความ

จดหมายถึงชัชชาติเรื่อง สถานที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมประท้วง


วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง การจัดสถานที่สำหรับประชาชนชุมนุมประท้วง

เรียน คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ขอแสดงความยินดีในการสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพ และผลสำรวจโพลมีคะแนนผู้สนับสนุนอันดับหนึ่ง

ได้รับทราบข่าวว่า คุณชัชชาติ จะแก้ปัญหาม๊อบ ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพฯ จะทำอย่างไรไม่ให้สร้างปัญหาให้คนที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมว่า กทม. ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ควรจัดพื้นที่สำหรับการแสดงออกทั้งขนาดใหญ่ เช่น ลานคนเมือง สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เป็นต้น นอกจากนี้ ทุกเขตควรมีพื้นที่สาธารณะขนาดเล็ก เพื่อให้คนมาแสดงความคิดเห็นได้เช่นกัน นอกจากพื้นที่แบบอนาล็อกแล้ว ควรมีพื้นที่แบบดิจิทัลในการแสดงความคิดเห็นด้วย นับได้ว่าเป็นความตั้งใจที่ดีในการยอมรับสิทธิเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นแตกต่าง โดยจะจัดพื้นที่ สำหรับการแสดงออกทั้งขนาดใหญ่ เช่น ลานคนเมือง สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เป็นต้น มีการอำนวยความสะดวกทั้งเครื่องเสียง-ห้องน้ำ

เพื่อให้คุณชัชชาติเข้าใจเรื่องม๊อบหรือการชุมนุม เดินขบวน ของประชาชนให้มากขึ้น ขอเรียนว่า การชุมนุม เดินขบวนของประชาชน มักเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ประชาชนจึงต้องทำการชุมนุมให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือ เป็นการชุมนุมผลักดันนโยบายต่างๆ การชุมนุมของประชาชนคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมของประชาชนอาจกระทบต่อสาธารณชนอยู่บ้างในบางกรณีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทุกคน-ทุกฝ่ายย่อมตระหนักถึง ผลกระทบร่วมกันหากทว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อน หรือเป็นรัฐบาลเผด็จการกดขี่ประชาชน ดังนั้น การชุมนุมจะไม่เป็นการสร้างปัญหาให้คนที่ไม่ได้ร่วมการชุมนุมและการชุมนุมมักจะมีเวลาจำกัดหรือ มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดลงที่แน่นอน จึงไม่มีเหตุใดที่จะกังวลใจว่าการชุมนุมจะไปกระทบต่อผู้อื่นที่ไม่ได้ร่วมการชุมนุมด้วย

ขอสนับสนุนแนวความคิดอำนวยความสะดวกให้กับการชุมนุมของประชาชน หากกทม.จะจัดสถานที่อำนวยความสะดวกในการชุมนุมของประชาชนนั้น มีอยู่เพียงสองสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือ สนามหลวงและพระบรมรูปทรงม้า ดังนั้น เมื่อท่านได้เป็นผู้ว่า ราชการกทม.แล้วก็ควรดำเนินงานให้ทั้งสองสถานที่ดังกล่าว ใช้เป็นที่ชุมนุมประท้วงได้ โดย กทม.สนับสนุนให้มีเวที เครื่องเสียง สุขา ส่วนสถานที่เช่นลานคนเมืองและสนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น ควรใช้เป็นสถานที่ของการจัดกิจกรรมรื่นเริง บันเทิง ตลาดนัด โดยคิดค่าเช่าในราคาถูก สำหรับคนจนเมือง

ส่วนการชุมนุมของประชาชนที่จะต้องเกิดยังสถานที่ราชการหรือที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประชาชนนั้น กทม.อำนวยความสะดวกในเรื่องรถสุขา ก็เพียงพอต่อการทำให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการสร้างความตื่นตัวในสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย

จึงเรียนมาด้วยความนับถือ เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้หลีกเลี่ยงการพูดที่ทำให้เข้าใจได้ว่าจะจัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมไปที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น หรือ ลานคนเมือง ซึ่งนั่นไม่ใช่สถานที่อันควรชุมนุมประท้วงของประชาชน และไม่ใช่หน้าที่ของกทม.ที่จะไปควบคุมการชุมนุมของประชาชนด้วยการจำกัดพื้นที่การชุมนุม ดังที่คุณช่อ พรรณิการ์ ช่อวานิช ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว

สมยศ พฤกษาเกษมสุข

36Charttrakarn Suriyasak, คำพูดต้มยำ การกระทำต้มจืด และ คนอื่นๆ อีก 34 คน

ความคิดเห็น 4 รายการ

แชร์ 2 ครั้ง