แรงงาน

แรงงานรวมพลังวันงานที่มีคุณค่าสากล


แรงงานรวมพลังวันงานที่มีคุณค่าสากล

(7.10.65 ) 7 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดให้เป็นวันงานที่ดีมีคุณค่าสากล( Decent Work ) ซึ่งหมายถึงการทำงานที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตการทำงานของคนได้ในทุกมิติทั้งในด้านการดำรงชีพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้า

วันงานที่ดีและมีคุณค่าในปีนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ได้นำคนงานกว่าพันคนเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาที่ทำเนียบรัฐบาลในขบวนมีการถือป้ายข้อความต่างๆสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของกรรมกรอาทิเช่น ปัญหาหนี้สิน สิทธิการลาคลอด การจ้างงานชั่วคราวและเหมาค่าแรง โดยได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาล ในขณะที่สหภาพคนทำงานและเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนำโดยธนพร วิจันทร์ ได้นำคนงานกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติชาวพม่าและ เขมร มาชุมนุมที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติ มีกลุ่มราษฎร์ดรัม มาตีกลอง และการปราศรัยบนเวทีโดยมีข้อเรียกร้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวีนละ 723 บาท จัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในปี 2565

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวว่า เศรษฐกิจขยายตัว แต่ไม่มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม งบประมาณของรัฐบาลนำไปใช้ไปในทางไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การทำงานที่มีคุณค่าจึงต้องมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม สร้างหลักประกันในรายได้และความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งรัฐบาลประยุทธ์ล้มเหลวในการทำให้เกิดการทำงานที่ดี มีคุณค่าขึ้นมาได้