แรงงาน

คนงานเก็บเบอร์รี่ บุกสภาฯ ร้องถูกเบี้ยวค่าจ้าง อาจเข้าข่ายค้ามนุษย์


คนงานเก็บเบอร์รี่ บุกสภาฯ ร้องถูกเบี้ยวค่าจ้าง อาจเข้าข่ายค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่รัฐสภา นายพรหมกานต์ จันทีชื่น และนายอัศวเทพ ทวีธนวานิชย์ คนงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จากการที่กระทรวงแรงงานประกาศเชิญชวนคนงานไทยไปทำงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน ว่า มีเงินเดือนสูง แต่เมื่อเดินทางไปทำงานกลับมาประเทศไทยกลับไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ตามสัญญาจ้าง ได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่นแล้ว แต่การดำเนินการไม่มีความคืบหน้า จึงขอ  คณะกรรมาธิการ (กมธ.)การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร 1.ตรวจสอบการทำงานล่าช้าของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น   2.ตรวจสอบว่า บริษัท สตาร์ โรยัล มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่สวีเดน มีความถูกต้องหรือไม่ 3.ตรวจสอบการดำเนินงานที่ล่าช้าของสถานทูตไทยในสวีเดน กรมสวัสดิการ คุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน  4. ตรวจสอบการหลอกลวง ต้มตุ๋นแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่

นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า  กณะกรรมาธิการได้เรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันในวันนี้ โดยคนงานทั้งสองคนที่มาร้องเรียนวันนี้เข้าร่วมการประชุมด้วย และจะเร่งรัดการตรวจสอบตามที่ได้ร้องเรียนมาอีกครั้ง เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่หลอกลวงคนง่านไทยไปทำงานต่างประเทศ และการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวงไม่ไห้เกิดขึ้นอีก

นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกล่าวว่า ปัญหาการหลอกลวงคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ถูกเบี้ยวค่าจ้าง แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก มีการร้องเรียนในทุกปี และหน่วยงานกระทรวงแรงงานดำเนินงานเพื่อคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างชักช้า ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงต้องให้คณะกรรมาธิการแรงงานตรวจสอบดูว่า มีการสมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงต้มตุ๋นคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยหรือไม่

37/2021 หมู่บ้านพฤกษา 13 หมู่ 4 ต.คลอง 3   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.092-316447
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการคุ้มครองแรงงานในการจัดส่งคนงานไทยไปทำงานที่สวีเดนและช่วยเหลือคนงานเก็บเบอรี่ให้ได้รับค่าจ้างตามสัญญาจ้าง
เรียน ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
สิ่งที่ส่งมาด้วย -สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดน บริษัทสตาร์โรยัล เซอร์วิสเซส จากัด – หลักฐานการเดินทางเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดน บริษัทสตาร์โรยัล เซอร์วิสเซส จากัด – หลักฐานข้อมูลบัญชีธนาคาร การโอนเงินเดือนย้อนหลัง

               ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม เป็นช่วงที่ประเทศสวีเดนต้องการแรงงานไปเก็บเบอร์รี่ เป็นการจ้างงานตามฤดูกาล (Seasonal Workers) กระทรวงแรงงานได้ป่าวประกาศเชิญชวนคนงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน มีสหภาพแรงงานควบคุมนายจ้าง และมีการประกันรายได้ขั้นต่ำตามที่สหภาพแรงงานส่วนท้องถิ่นแห่งสวีเดนกำหนดปรากฏว่า มีคนงานไทยเดินทางไปทำงานที่สวีเดนมากถึง 7000 คน ทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนคนงานไทยที่สวีเดนเมื่อวันที่10 กันยายน 2565 พร้อมกับป่าวประกาศเชิญชวนคนงานไทยไปทำงานที่สวีเดนว่าที่นั่นประกันรายได้ขั้นต่ำและสวัสดิการที่ดีตามมาตรฐานสวีเดน  แต่ทว่าในความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปตามการประกาศเชิญชวนของกระทรวงแรงงาน ด้วยปรากฏว่า มีคนงานไทยที่ไปทำงานแล้ว ไม่ได้เงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ไม่มีได้มีมาตรฐานแรงงานตามที่มีการประกาศเชิญชวนให้คนงานไทยไปทำงานที่สวีเดน

               ข้าพเจ้า อัศวเทพ ทวีธนวานิชย์ และพรหมกานต์  จันทรชื่น โดยการชักชวนของนายวัชรพงษ์ กอผาซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทสตาร์ โรยัล เซอวิส เซอร์วิสเซส ( Star Royal Services )ตั้งอยู่เลขที่ 85/75 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.02-9824720 ให้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อทำสัญญาจ้างไปทำงานเก็บเบอร์รี่ มีเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบราชการอยู่ด้วย โดยตัวแทนบริษัทแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน มีคนงานราว  500 คนร่วมประชุมและได้ทำสัญญาจ้าง ซึ่งตัวแทนบริษัทสตาร์โรยัลแจ้งว่า สัญญาจ้างนี้จะถูกส่งไปให้กระทรวงแรงงานขออนุญาติจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่สวีเดน โดยทางบริษัทยืนยันว่า ได้รับอนุญาติจัดส่งคนงานไทยไปทำงานที่สวีเดนแล้วและจัดเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายคนละ  12000 บาท ซึ่งอัศวเทพและพรหมกานต์ต้องกู้เงินนอกระบบมาจ่ายให้กับการเดินทางไปทำงาน ออกเดินทางไปสวีเดน  วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปทำงานเก็บเบอร์รี่ ไม่มีการตรวจสุขภาพ ไม่มีการฝึกอบรมใดๆ ไม่มีเจ้าหน้าที่แรงงานชี้แจงก่อนการเดินทางไปทำงานที่สวีเดนทั้งสิ้น

               ข้าพเจ้าได้ทำสัญญาจ้างเก็บผลไม้ป่าประเทศสวีเดน กับ บริษัทสตาร์โรยัล เซอร์วิสเซส จากัด นายจ้าง เดินทางไปทางานยังประเทศสวีเดน ตั้งแต่วันที่13 ก.ค. – 28 ก.ย. 65 (ระยะเวลาทางาน 75 วัน) ในสัญญาระบุทำหน้าที่คนเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอร์รี) หาเก็บผลไม้ป่าตามแนวธรรมชาติและนำผลไม้ที่เก็บได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่นายจ้าง ประกันรายได้ขั้นต่ำที่เดือนละ 23,183 โครนาสวีเดน ประมาณ ราว 81,372 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)อาจได้เงินเดือนมากขึ้นตามผลการทางาน  การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุดโดยจ่ายเงินเดือนไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป การขึ้นค่าจ้าง จะปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันของสหภาพแรงงานประเทศสวีเดน

              หลังจากที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย เมื่อ 28 ก.ย. 65 พบว่า บริษัทสตาร์โรยัล เซอร์วิสเซส จากัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ไม่โอนเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญญาจ้าง ไม่ได้จ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลาในวันปกติและล่วงเวลาวันหยุด ในส่วนของพรหมกานต์  จันทรชื่น ได้ล้มป่วยมีอาการบวมตามข้อ ไม่สามารถเดินได้ รวมวันป่วยราว 29 วัน ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและเงินค่าจ้างระหว่างป่วย ตามสัญญาจ้าง  นายจ้างจัดหาอาหารในปริมาณและคุณภาพต่ำทั้งขึ้นราและบูดให้คนงานกิน รถรับส่งเก่าจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างขนส่งคนงานแม้ว่าป่วยก็ต้องทนทำงานให้ได้ เพราะไม่มีรถพากลับที่พัก จึงเท่ากับตกอยู่ในสภาพการบังคับการทำงานไปด้วย

             ในสัญญาจ้างระบุว่า หากมีข้อโต้แย้งประการใดจะต้องตกลงกัน ในความรับผิดชอบของสหภาพแรงงานสวีเดน แต่ระหว่างที่ทำงานเก็บเบอร์รี่ ไม่เคยได้พบกับตัวแทนสหภาพแรงงานสวีเดนตามสัญญาจ้าง ได้เจอแต่นาย Peter Lindh ที่เป็นชาวสวีเดนรับซื้อผลเบอร์รี่ที่เก็บได้และชั่งน้ำหนัก

               ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนสถานทูตไทยในสวีเดนซึ่งมีนางกาญจนา ภัทรโชค  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 แต่ไม่มีการดำเนินใดที่จะคุ้มครองแรงงานคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั่น  เมื่อเดินทางกลับได้ร้องเรียนต่อนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด กองบริหารงานแรงงานไทยไปต่างประเทศเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงได้มาร้องเรียนต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 โดยรัฐมนตรีได้มอบหมายให้   นายมงคล  แก้วม่วง กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน โดยนายอัศวเทพ ทวีธนวานิชย์ ได้คำนวณค่าจ้างและค่าล่วงเวลาตามสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน 468,900.409บาท และพรหมกานต์  จันทรชื่น เป็นจำนวนเงิน 389,737.308บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 3.51 บาท: 1 โครนา)จนกระทั่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ได้สอบถามแล้วอ้างว่าได้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเขตหลักสี่(เขต9)แล้ว ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด เมื่อมีการสอบถามเกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและเงินค้ำประกันของนายจ้างในการจัดส่งคนงานไทยไปต่างประเทศที่จะเยียวยาระหว่างการร้องเรียน ยังไม่มีคำตอบจากกระทรวงแรงงาน ทำให้พวกตนทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

                  จึงเรียนมายังคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎรขอให้ 1)ตรวจสอบการจัดส่งคนงานไทยไปทำงานที่สวีเดนของบริษัท สตาร์ โรยัล เซอวิส เซอร์วิสเซส  ซึ่งได้รับการอนุญาตให้จัดส่งคนงานไทยไปทำงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน มีการดำเนินงานที่หลอกลวงคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศและอาจเป็นการเข้าข่ายการค้ามนุษย์ และ ตรวจสอบการอนุมัติของกรมการจัดหางาน ไม่ได้ควบคุมให้การจัดส่งคนงานไปทำงานที่สวีเดนไม่เป็นไปตามการคุ้มครองแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศเชิญชวนคนงานไปทำงานที่สวีเดน 2.ตรวจสอบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการออกคำสั่งให้กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานดำเนินคดีกับนายจ้างบริษัท โรยัล เซอวิส เซอร์วิสเซส เพื่อให้จ่ายเงินประกันรายได้ เงินตอบแทนการทำงานล่วงเวลา การลาป่วย ตามสัญญาจ้าง แต่การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทจัดส่งคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงาน เร่งรัดที่จะให้บริษัทสตาร์ โรยัล เซอวิส เซอร์วิสเซส จ่ายเงินประกันรายได้และค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาตามสัญญาจ้าง พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายโดยเร็วที่สุด

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

อัศวเทพ ทวีธนวานิชย์       พรหมกานต์  จันทรชื่น 

ผู้ร้องเรียน